Öğrenen Profili

  • Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz
Öğrenen Profili

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, küreselleşme ve teknolojideki hızlı değişimler ile farklılığını yaşayarak hissettiğimiz bir çağ. Bu çağ ile birlikte dünya birçok alanda bir değişim döngüsünün içine girmiş, bu değişim ve gelişim döngüsü toplumların ihtiyaçlarını değiştirmiştir. Hızla değişen bu çağda ihtiyaçların en önemlisi de değişen çağa uyum sağlayabilecek becerilerle donanmış bireylerdir.

Bu becerileri ortaya koymak adına yapılan birçok araştırmaya göre; öğrenmeyi öğrenme becerisi, üst düzey bilişsel beceriler (analiz,sentez) inisiyatif alma ve girişimcilik, sosyal beceriler, problem çözebilme, merak ve yaptığı işe tutkuyla yaklaşma, farklı yapılara uyum sağlayabilme, sürekli öğrenebilme, esneklik, eleştirel düşünme, hızlı karar verme ve uygulamaya geçme, kendini yönetme, insanlarla olumlu iletişim kurabilme, teknolojiyi etkin kullanabilme gibi beceriler aranan özelliklerin başında gelmektedir (Goleman 2009; Wagler 2008, The Global Competitiveness Report., 2016; Barth 2009; Pink; 2011; OECD, 2013; Trilling & Fadel, 2009; Slavin, 2014). Bu doğrultuda; eğitim kurumlarının ve programlarının en önemli amaçlarından biri içinde bulunduğumuz 21.yüzyılın temel gereksinimi olan becerileri bireylerde geliştirmek olmalı.

“Öğrenen profili becerileri”; 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireyler bağlamında oluşturduğumuz bir beceriler bütünüdür. YÖM Okulları’nın merkezinde 21. yüzyılın öğreneni yer alır. Tüm paydaşların amacı, çocukların “öğrenen profili becerilerini” geliştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için de içten dışa doğru tasarım yaklaşımıyla merkezdeki öğrenenden başlayıp, sırasıyla dışarıya doğru genişletilerek ulaşılmak istenilen sonuçlar tasarlanır. Merkezdeki çember sayısal ve sözel becerilerin geliştirilmesi anlayışına dayanır. Bu, 21. yüzyılın öğreneninin sağ beyin ve sol beyin aktivitelerini birlikte kullanabilen bireyler yetiştirmesi anlayışının temelidir. Birçok araştırma ve uzman bu yüzyılda akademik zeka ve duygusal zekanın birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurgular. Bir üst çemberde ise; sayısal ve sözel becerilerin geliştirileceği 21. yüzyıl yetkinlikleri vardır: ‘İşbirliği ve liderlik’, ‘yaşam boyu öğrenme ve özyönlendirme’, ‘dijital çağ okuryazarlığı’, ‘iletişim’, ‘sosyal sorumluluk, kültürel,evrensel ve çevresel farkındalık’, ‘yaratıcılık ve inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme.  Bu yetkinlikler ise 21. yüzyılda gerçek yaşamda başarılı olmayı sağlayan becerileri kapsamaktadır. En dış halkada ise sayısal ve sözel alanda geliştirilmiş ve yukarıda saydığımız yedi yeterlilikle donatılmış 21. yüzyıl öğrenenlerinin tanımlanabileceği üç kimlik yer alır: Dönüşümlü düşünme, girişimci ruh, etik vatandaşlık.